omluvenka

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘISLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD

Zpracovala: Lenka Poláková

Schválila: Lenka Poláková

Aktualizace školního řádu nabývá účinnost: 1.11.2018

Změny:

Číslo

Datum

Změna

1

01.09.2020

Dle novely školského zákona o distanční výuce doplněn bod 33 a 34

Provedl: Lenka Poláková

1. Provoz mateřské školy je od 6.00  -  16.00 hodin, včetně provozu o prázdninách

2. Přijímací řízení do mateřské školy:

 přijímací řízení pro mateřské školy se řídí ŠZ č.178/2016 Sb,§ 34 odst.1 a 2 a § 34a odst.1a 2

a) jednotný termín 2.5. - 16.5.

b) povinné předškolní vzdělávání v posledním ročníku-povinnost přihlásit 5-ti leté dítě k zápisu ve spádové obci /spádovou školou je MŠ kde má dítě trvalý pobyt/.

c) přijímací řízení se řídí kritérii MŠ

  1. Platnost zákona
  2. Věk dítěte
  3. spádovost

d) povinnost ředitele MŠ hlásit přijetí dítěte řediteli spádové MŠ /bez zbytečného odkladu/

e) O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhoduje ředitelka školy na základě.  písemného vyjádření poradenského zařízení, případně pediatra.

f) Do mateřské školy se zpravidla přijímají děti starší 3 let, ale i dvouleté.

g) Do mateřské školy se mohou přijmout děti mladší 3 let /na základě vyjádření pediatra a při volné kapacitě školy/.

h) Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy i na zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.

3. Zástupce dítěte je povinen oznámit mateřské škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Není-li nepřítomnost předem známa, omluví dítě neprodleně. V případě neomluvení dítěte z nepřítomnosti, postupuje ředitelka podle vyhlášky č.14/2005 Sb.

4. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu.

Omezení, nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitelka školy zástupci dítěte nejméně dva měsíce předem.

Tehdy, pokud počet dětí v MŠ klesne pod pět.       

5. Práva a povinnosti dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání.

  Každé přijaté dítě má právo:

- na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující osobnostní rozvoj jeho schopností a osobnosti

- na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

- na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole

- při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje listina lidských práv a svoboda Úmluva o právech dítěte

Povinnosti dítěte

- dítě je vedeno k povinnosti omezit své chování a jednání tak, aby nenarušovalo bezpečnost a práva jiných

6. Práva a povinnosti zákonných zástupců dětí

Práva zákonných zástupců dětí

- po domluvě s ředitelkou školy či s učitelkou vstoupit do školy a být přítomen výchovněvzdělávací činnosti svého dítěte za dodržení příslušných hygienických podmínek

- spolupracovat s mateřskou školou a účastnit se programu školy

- informovat se o organizaci činností a režimu dne v mateřské škole

- konzultovat veškerou činnost školy s pedagogickým personálem

- podávat náměty i připomínky pedagogickým pracovnicím

- pověřit jinou osobu k vyzvedávání dítěte z mateřské školy za dodržení předen stanovených podmínek školy /vyplnění pověření o vyzvedávání dítěte /   

- nahlédnout do dokumentace školy ŠPV

- přihlásit své dítě do kroužků školy a dalších aktivit dle svého uvážení

- obrátit se v případě potřeby na ředitelku školy

- získat informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ve vzdělávání dětí

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle zákona č.561/2004 Sb. /školský zákon/ 

 Povinnosti zákonných zástupců dětí  

- zajistit, aby dítě docházelo řádně do mateřské školy

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte- 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte, nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s vyhláškou č.14/2005 Sb. a s podmínkami stanovenými školním řádem

- oznamovat škole údaje podle zákona č.561/2004 Sb. §28 odst.2 /údaje do školní matriky / a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

- při zápisu dítěte do mateřské školy odevzdat řádně vyplněnou přihlášku, dohodnout s ředitelkou školy dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech / podle vyhlášky č.14/2005 Sb./

- předat ředitelce školy předepsanou a požadovanou dokumentaci dle potřeb školy /

- oznámit škole předem známou nepřítomnost dítěte

- přivést dítě do mateřské školy ve stanovenou dobu/do 7.55 hodin/pozdější příchod pouze po dohodě o nahlášeném pozdějším příchodu, a to z důvodů zajištění stravy

- hlásit učitelce jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte

- zaplatit včas úplatu a stravné za předškolní vzdělávání v daném termínu

- dbát pokynů a informací školy

- respektovat provozní dobu mateřské školy

7. Práva a povinnosti pracovnic mateřské školy

Práva a pracovnic mateřské školy

- nepřijmout dítě do mateřské školy, pokud je zřejmé, že je nemocné

- vyžádat si přítomnost zákonného zástupce během dne, pokud je podezření na onemocnění dítěte a doporučit vyšetření pediatrem 

 - vyžádat si od zákonného zástupce veškeré informace o dítěti

- požadovat od rodičů a ostatních zákonných zástupců dodržování školního řádu  mateřské školy

8. Ředitelka školy může rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, jestliže: 

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v mateřské škole,nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne-li si s ředitelkou školyjiný termín úhrady

- ředitelka školy při ukončení školní docházky přihlédne k sociální a výchovné situaci rodinya k zájmu dítěte

9. Děti se do mateřské školy 

přijímají kdykoliv během dne, podle potřeby rodiny, jsou-li předem  nahlášeni. MŠ se z bezpečnostních důvodů zavírá.

10. Při nástupu do mateřské školy nabízíme individuální adaptační režim. 

Rodiče se mohous ředitelkou školy, nebo s učitelkou předem dohodnout na vhodném postupu.  

11. Režim dne:

      6.00    -    9.40     hra dětí podle zájmu, řízená činnost vedená učitelkou 

      9.40    -    9.00     svačina

      9.00    -    9.30     řízená, volní a individuální činnost

      9.30    -  11.30     příprava na pobyt venku, pobyt venku

    11.30    -  12.00     hygiena, oběd a hygiena

    12.00    -  12.15     příprava na odpočinek, pohádka

    12.15    -  14.00     odpočinek

    14.00    -  14.30     hygiena a svačina

    14.30    -  16.00     hry a činnosti podle zájmu dětí, individuální a popřípadě řízená činnost

12. Do mateřské školy patří pouze zdravé děti.

Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout.

13. Otázky stravování projednává rodič výhradně s ředitelkou školy. 

Rodič je povinen sivčas zjistit termíny k úhradě a tyto bezpodmínečně dodržovat.

14. Výši úplaty stanoví ředitelka školy.

Výše základní částka nesmí přesáhnout 50 % skutečných neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém kalendářním roce. Od úplaty je osvobozen zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě pečuje a pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. Úplatu neplatí též dítě v předškolním věku.

15. Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice 

od doby převzetí od jeho zástupce,do doby jeho předání zástupci dítěte, nebo jiné pověřené osobě.

16. Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte pověřit jinou osobu 

/formuláře u učitelky nebo ředitelky školy/ Bez písemného souhlasu rodiče, nevydají učitelky dítě nikomu mladšímu 15 let / než zákonnému zástupci.

17. Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravé děti cestou přirozené výchovy,

položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat náležitou pomoc dětem se specifickými vzdělávacími potřebami.

18. MŠ spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí

 a prohloubení vzájemného výchovného působení rodina a MŠ. Rodič má právo být informován o prospívání svého dítěte o jeho ind. pokrocích v rozvoji a učení. S učitelkami se domlouvá na společném postupu ve výchově a vzdělávání jejich dítěte. Rodiče mají možnost se podílet na dění ve škole, účastnit se různých akcí, dle svého zájmu a provozních možností vstupovat do her svých dětí Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se ve škole děje.

19. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Dohled na bezpečí dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají učitelky a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě. 

Na vycházce na jednu učitelku připadne nejvýše 20 dětí. Při specifických činnostech, např. sportovních, pobytu v prostředí náročném na bezpečnost, bude o děti pečovat navíc jedna učitelka, nebo jiný pracovník mateřské školy. 

Při vzdělávání dětí dodržují učitelky pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména při uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují učitelky následující zásady: 

- děti se přesunují ve skupině, a to ve dvojstupech

- přechází především na vyznačeném přechodu pro chodce

- používají zastavovací terč a bezpečnostní vestičky vpředu a vzadu útvaru

- využívají ke hře bezpečná a známá místa

- při pobytu na hřišti nejprve učitelka zkontroluje terén, všechny vestavěné prvky a jejich bezpečnost, odstraní nebezpečné překážky hřebíky, sklo, plechovky a další

- při rozdělávání ohně dodržují bezpečnou vzdálenost od ohně a v dostatečné blízkosti zdroje vody, nahlásí rozdělání ohně PO 

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem pochopit a rozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, vandalismu a jiných forem chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

Dítě nebude vydáno zákonnému zástupci, nebo jím pověřené osobě, pokud je pod vlivem alkoholu, nebo jiných psychotropních látek.

Při úrazu dítěte zajistí učitelka první pomoc, v naléhavém případě zajistí ošetření lékařem a neprodleně toto oznámí zákonnému zástupci dítěte. Mateřská škola je povinna vést evidenci úrazů dětí, k nimž došlo při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech, vyhotovit a zaslat záznam o úrazu stanoveným institucím. Kniha úrazů je uložena ve třídě, ve stole pro učitelky. 

K zajištění bezpečnosti je nezbytné, aby děti v budově mateřské školy nosily bačkory a na pobyt venku měly pevnou obuv, nikoliv pantofle.

20. Zacházení s majetkem školy

Při pobytu v mateřské škola učitelky dbají, aby děti šetrně zacházely s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek školy. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali ostatní majetek školy.

Za škodu na majetku, která nevznikla běžným opotřebováním, odpovídá zákonný zástupce dítěte. Za odložené věci dětí a zákonných zástupců mateřská škola neodpovídá /telefony, peněženky, osobní hračky dětí apod. /

Děti budou mít své věci řádně uloženy na svém místě v šatně, pyžama a ostatní oblečení doporučujeme mít podepsané.

Mateřská škola má uzavřenou smlouvu s pojišťovnou z odpovědnosti za případnou škodu na zdraví a majetku.

V prostorách mateřské školy a jejím areálu je přísný zákaz kouření. Zakázáno je i vodit psy na školní zahradu a do prostor mateřské školy s výjimkou předvedení cvičeného plemene.

21.Řešení situace, kdy dítě zůstane v MŠ po ukončení pracovní doby MŠ

Zákonný zástupce má zákonnou povinnost si dítě vyzvednout v určité době, což vyplývá z § 5 odst.1 vyhlášky č.14/2005Sb. Pokud tak neučiní, pedagogický pracovník jej telefonicky kontaktuje.

Délka provozní doby je stanovena ve školním řádu.

Postup při řešení vzniklé situace:

- kontaktovat zákonného zástupce /ZZ/

- pokud ZZ pověří jinou osobu, ped. pracovník kontaktuje tuto osobu, pokud ZZ není v kontaktuje

- pokud není dostupný ani ZZ, ani pověřená osoba-dohled vykonává ped. pracovník, který se snaží kontaktovat obě osoby

- po opakovaném nezdaru kontaktu se ped. pracovník obrátí na /OSPOD/-orgán sociálně-právní ochrany dítěte, ten dá kontakt na osobu OSPOD

- poté může kontaktovat Obecní úřad, Polici ČR, městkou policii

- ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte právníkovi OSPOD

22.Řešení stížností

Zákonný zástupce při řešení stížnosti postupuje následovně:

1. Stížnost projedná s učitelko školy

2. Stížnost projedná s ředitelkou školy

- která stížnost řeší-na půdě mateřské školy

- se zřizovatelem

Rodiče informuje osobně písemnou formou o výsledku řešení stížnosti.

23.Konzultační hodiny

Konzultace s ředitelkou školy: po telefonické, nebo ústní dohodě /dle provozních podmínek/.

Předem lze domluvit schůzku i s ostatními zaměstnanci.   

24. Společné vzdělávání dětí se speciálními potřebami.

Platnost od 1.9.2016

Ředitel mateřské školy přijímá do zařízení i děti vyžadující různá podpůrná opatření.

a) podpůrná opatření prvního stupně bez doporučení školského poradenského zařízení. Tím není dotčeno právo zák. zástupce na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání.

Učitel/ředitel/, mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce s dítětem.

           

Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně /po vyhodnocení plánu pedagogické podpory 3 měsíce hodnocení/ doporučí ředitel školy využití poradenské  pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb.

b) podpůrná opatření druhého až pátého stupně - podmínkou pro uplatnění je doporučení školského poradenského zařízení a se souhlasem zák. zástupce dítěte.

Bude určen odpovědný zástupce pro spolupráci s por.  zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěte.

Poskytnutí podpůrných opatření 2 až 5 stupně se zahájí neprodleně a bezodkladně po obdržení doporučení spz. a získání souhlasu zák. zástupce. Provádí se vyhodnocování 1x ročně.

c) vzdělávání dětí nadaných 

mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho možnost. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

Mateřská škola je povinna zajistit realizace všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních a vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

   

25. Vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání

a) předškolní vzdělávání je povinné a bezplatné a to v pracovních dnech v průběhu školního  roku. Povinnost PV není ve dnech škol. prázdnin a jarních prázdnin podle ZŠ.

         Předškolní vzdělávání je povinné min.4 hodiny denně a stanovuje se od 8.00 12.00 hod.

b) zák. zástupce, který bude plnit povinnost předšk. vzdělávání individuálním vzděláváním, je povinen tuto skutečnost oznámit řediteli spádové mateřské školy, nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku, kterým začíná povinnost PV.

Individuální vzdělávání, kdy MŠ oznámí 

- rozsah vzdělávání 

- termín a způsob uskutečnění ověření

Zák. zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření

Termín: po 15 .11 - do 20.12.    /i náhradní termíny/

Způsob ověření: ¨

- trvá nejdéle 15 minut, dítě přijde a budou ověřeny jeho znalosti v rozsahu, který byl předem oznámen.

- za MŠ vhodné u ověření 2 pedagogové svědectví

c) ukončení individuálního vzdělávání formou správního řízení ukončí MŠ

d) omlouvání nepřítomnost dítěte omlouvá zák. zástupce dítěte.

1) do 14 dnů nemusí, telefonem

2) nad 14 dnů  -  písemnou formou

Pokud ředitel školy vyzve zák. zástupce, k písemné omluvě, ten nejpozději do 10 dnů musí oznámení o nepřítomnosti provést. Při pokračující absenci bez omluvy ředitel školy zašle oznámení o nepřítomnosti žáka orgánu sociálně právní ochrany.   /§34a odst.4/ 

26. KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19 

a) Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 

b) Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti, čichu apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup: 

- Jsou-li příznaky patrné již při příchodu dítěte do školy dítě není vpuštěno do budovy školy; a to v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce 

- Příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně je informován zákonný zástupce dítěte s požadavkem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy. 

- Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky adodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání při podezření na nákazu tímto virem.  Dítěti, (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. 

27, DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

a) Mateřské školy mají povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí z celkového počtu tří předškoláků dvě děti. Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám dětí. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem, postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole.

více informací