omluvenka

žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Úvod > Informace > Zápis do MŠ > žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Podle ustanovení §34 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Bořislav, příspěvková organizace   DÍTĚ: Jméno a příjmení:_____________________________________________________________ Datum narození:______________________________________________________________ Místo trvalého pobytu:_________________________________________________________ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE DÍTĚTE: Jméno a příjmení:_____________________________________________________________ Místo trvalého pobytu:_________________________________________________________ Adresa pro doručování písemností:_______________________________________________ Kontaktní telefon*:___________________ E-mail*:_________________________________ Datová schránka*:____________________________________________________________   * - Nepovinný údaj, jehož vyplněním souhlasí zákonný zástupce s jeho zpracováním pouze pro účel zefektivnění komunikace mezi školou a zákonným zástupcem v době přijímacího řízení.   Prohlašuji, že veškeré údaje, které jsem v žádosti uvedl/a, jsou přesné, pravdivé a úplné.   V _______________ dne _________________     ________________________________________ Jméno a podpis zákonného zástupce       Pro dodržení podmínek, stanovených § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, je součástí žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole vyjádření dětského lékaře. VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE Jméno a příjmení dítěte: ______________________________________ Datum narození: _____________ 1. Dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (popř. splnilo podmínku nezbytného očkovacího statusu pro přijetí k předškolnímu vzdělávání v rozsahu nejméně jedné dávky očkovací látky proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám a dále v případě očkování hexavakcínou bylo dítě očkováno ve schématu minimálně 2+1 dávka) ANO - NE nebo je proti nákaze imunní ANO - NE nebo nemůže se očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, popř. pro dočasnou kontraindikaci (z dlouhodobého hlediska brání zdravotní stav dítěte podání očkovací látky) ANO - NE   _____________________________                         _________________________________ Datum                                                                        Razítko a podpis lékaře

více informací